Service Box Style Cho Flatsome 4

Service Box Style cho Flatsome

Tổng hợp các Service Box dành riêng cho theme Flatsome.

Các sử dụng bạn vào mục Add Elements → Import (Dán đoạn code bên dưới)

Chúc các bạn thành công!

Service Box Style 1

[row col_bg_radius="20" v_align="equal" padding="15px 15px 15px 15px"]

[col span="3" span__sm="6" bg_color="rgb(246, 125, 74)" border="0px 120px 0 0px" border_margin="0px 0 0px 0px" border_radius="18" border_color="rgb(255, 255, 255)"]

[row_inner style="collapse" col_style="solid" col_bg_radius="20"]

[col_inner span__sm="12" divider="0" bg_color="rgba(255, 255, 255, 0.95)" border="1px 1px 1px 1px" border_radius="18" border_color="rgb(229, 229, 229)"]

[featured_box img="7279" pos="center" icon_color="rgb(246, 125, 74)"]

<h3><span style="color: #f67d4a;">Web Design</span></h3>
<p class="description">Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit. Qui quaerat fugit quas veniam perferendis repudiandae sequi, dolore quisquam illum.</p>

[/featured_box]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]
[col span="3" span__sm="6" bg_color="rgb(41, 198, 229)" border="0px 120px 0 0px" border_margin="0px 0 0px 0px" border_radius="18" border_color="rgb(255, 255, 255)"]

[row_inner style="collapse" col_style="solid" col_bg_radius="20"]

[col_inner span__sm="12" divider="0" bg_color="rgba(255, 255, 255, 0.95)" border="1px 1px 1px 1px" border_radius="18" border_color="rgb(229, 229, 229)"]

[featured_box img="7282" pos="center" icon_color="rgb(41, 198, 229)"]

<h3><span style="color: #29c6e5;">Web Development</span></h3>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat....</p>

[/featured_box]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]
[col span="3" span__sm="6" bg_color="rgb(9, 145, 194)" border="0px 120px 0 0px" border_margin="0px 0 0px 0px" border_radius="18" border_color="rgb(255, 255, 255)"]

[row_inner style="collapse" col_style="solid" col_bg_radius="20"]

[col_inner span__sm="12" divider="0" bg_color="rgba(255, 255, 255, 0.95)" border="1px 1px 1px 1px" border_radius="18" border_color="rgb(229, 229, 229)"]

[featured_box img="7281" pos="center" icon_color="rgb(9, 145, 194)"]

<h3><span style="color: #0991C2;">Responsive Design</span></h3>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat....</p>

[/featured_box]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]
[col span="3" span__sm="6" bg_color="rgb(0, 23, 53)" border="0px 120px 0 0px" border_margin="0px 0 0px 0px" border_radius="18" border_color="rgb(255, 255, 255)"]

[row_inner style="collapse" col_style="solid" col_bg_radius="20"]

[col_inner span__sm="12" divider="0" bg_color="rgba(255, 255, 255, 0.95)" border="1px 1px 1px 1px" border_radius="18" border_color="rgb(229, 229, 229)"]

[featured_box img="7280" pos="center" icon_color="rgb(0, 23, 53)"]

<h3><span style="color: #001735;">Brand Building</span></h3>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat....</p>

[/featured_box]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

Service Box Style 2

[row col_bg_radius="20" v_align="equal" padding="15px 15px 15px 15px"]

[col span="3" span__sm="6" bg_color="rgb(56, 119, 229)" border="0px 120px 200px 0px" border_margin="0px 0 0px 0px" border_radius="18" border_color="rgb(233, 233, 233)"]

[row_inner style="collapse" col_style="solid" col_bg_radius="20"]

[col_inner span__sm="12" divider="0" bg_color="rgba(255, 255, 255, 0.95)" border="1px 1px 1px 1px" border_radius="18" border_color="rgb(229, 229, 229)"]

[featured_box img="7282" pos="center" icon_color="rgb(56, 119, 229)"]

<h3><span style="color: #3877E5;">Lorem ipsum dolor sit amet</span></h3>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat....</p>


[/featured_box]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]
[col span="3" span__sm="6" bg_color="rgb(56, 119, 229)" border="200px 120px 0px 0px" border_margin="0px 0 0px 0px" border_radius="18" border_color="rgb(233, 233, 233)"]

[row_inner style="collapse" col_style="solid" col_bg_radius="20"]

[col_inner span__sm="12" divider="0" bg_color="rgba(255, 255, 255, 0.95)" border="1px 1px 1px 1px" border_radius="18" border_color="rgb(229, 229, 229)"]

[featured_box img="7282" pos="center" icon_color="rgb(56, 119, 229)"]

<h3><span style="color: #3877E5;">Lorem ipsum dolor sit amet</span></h3>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat....</p>


[/featured_box]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]
[col span="3" span__sm="6" bg_color="rgb(56, 119, 229)" border="200px 0px 0px 120px" border_margin="0px 0 0px 0px" border_radius="18" border_color="rgb(233, 233, 233)"]

[row_inner style="collapse" col_style="solid" col_bg_radius="20"]

[col_inner span__sm="12" divider="0" bg_color="rgba(255, 255, 255, 0.95)" border="1px 1px 1px 1px" border_radius="18" border_color="rgb(229, 229, 229)"]

[featured_box img="7282" pos="center" icon_color="rgb(56, 119, 229)"]

<h3><span style="color: #3877E5;">Lorem ipsum dolor sit amet</span></h3>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat....</p>


[/featured_box]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]
[col span="3" span__sm="6" bg_color="rgb(56, 119, 229)" border="0px 0px 200px 120px" border_margin="0px 0 0px 0px" border_radius="18" border_color="rgb(233, 233, 233)"]

[row_inner style="collapse" col_style="solid" col_bg_radius="20"]

[col_inner span__sm="12" divider="0" bg_color="rgba(255, 255, 255, 0.95)" border="1px 1px 1px 1px" border_radius="18" border_color="rgb(229, 229, 229)"]

[featured_box img="7282" pos="center" icon_color="rgb(56, 119, 229)"]

<h3><span style="color: #3877E5;">Lorem ipsum dolor sit amet</span></h3>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat....</p>


[/featured_box]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

Service Box Style 3

Quét mã QR để đọc bài viết này để xem tiếp trên điện thoại

QR: Service Box Style cho Flatsome

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *