Nâng cao độ chính xác tìm kiếm trên theme Flatsome

Tìm kiếm Flatsome sau khi thêm code
Tìm kiếm Flatsome sau khi thêm code

Trên thực tế khi sử dụng Ajax search trên theme Flatsome gặp tình trạng hiển thị không chính xác đúng theo keyword bạn tìm kiếm, đừng lo lắng, hãy sử dụng đoạn mã này và cho vào file function.php của theme nhé.Ví dụ bên dưới

Tìm kiếm Flatsome khi chưa thêm code
Tìm kiếm Flatsome khi chưa thêm code

Và kết quả sau khi thêm đoạn mã.

Tìm kiếm Flatsome sau khi thêm code
Tìm kiếm Flatsome sau khi thêm code

 

[php]// nang cao chat luong tim kiem tren flatsome
function __search_by_title_only( $search, $wp_query )
{
global $wpdb;
if(empty($search)) {
return $search; // skip processing – no search term in query
}
$q = $wp_query->query_vars;
$n = !empty($q[‘exact’]) ? ” : ‘%’;
$search =
$searchand = ”;
foreach ((array)$q[‘search_terms’] as $term) {
$term = esc_sql($wpdb->esc_like($term));
$search .= “{$searchand}($wpdb->posts.post_title LIKE ‘{$n}{$term}{$n}’)”;
$searchand = ‘ AND ‘;
}
if (!empty($search)) {
$search = ” AND ({$search}) “;
if (!is_user_logged_in())
$search .= ” AND ($wpdb->posts.post_password = ”) “;
}
return $search;
}
add_filter(‘posts_search’, ‘__search_by_title_only’, 500, 2);[/php]

By Mew Xù

Học về Coding. Làm về IT. Nhưng hiện nay lại chuyển sang làm Digital Marketing. Sở thích chơi với con, lang thang Internet và mê DotA :D