Hien Thi San Pham De Xuat Khi Khong Tim Thay San Pham Can Tim 771

Hiển thị sản phẩm đề xuất khi không tìm thấy sản phẩm cần tìm

Nếu một khách hàng tiềm năng vào trang web của bạn và cố gắng tìm kiếm một sản phẩm mà họ cần. Có thể vì từ khóa được sử dụng quá cụ thể hoặc trang web của bạn không có thứ họ muốn. Họ sẽ đến một trang với một thông báo cho họ biết rằng không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.
Làm thế có thể để xuất cho họ các sản phẩm khác khi không tìm thấy sản phẩm cần tìm.

Điều chúng tôi muốn làm ở đây là hiển thị một số sản phẩm cho khách hàng khi không tìm thấy sản phẩm cần tìm. Bạn có thể muốn hiển thị các sản phẩm nổi bật của bạn hoặc chỉ một số sản phẩm ngẫu nhiên. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ hiển thị 3 sản phẩm gần đây nhất.

Hiển thị sản phẩm đề xuất khi không tìm thấy sản phẩm cần tìm

Đoạn mã PHP: Hiển thị sản phẩm đề xuất khi không tìm thấy sản phẩm cần tìm

Thêm đoạn mã dưới đây vào file function.php của theme bạn đang dùng

add_action( 'woocommerce_no_products_found', 'woovn_show_products_on_no_products_found', 20 );
function woovn_show_products_on_no_products_found() {
    echo '<h2>' . __( 'Đề xuất cho bạn', 'domain' ) . '</h2>';
    echo do_shortcode( '[recent_products per_page="3"]' );
}

Đoạn mã này khá rõ ràng. Nó in tiêu đề Đề xuất cho bạn và sau đó là danh sách bốn sản phẩm. Tất nhiên, bạn có thể tăng số lượng sản phẩm được hiển thị, nhưng tôi khuyên bạn không nên lấy quá nhiều.

Nếu bạn muốn hiển thị một số loại sản phẩm khác, bạn có thể xem qua các mã ngắn có sẵn trong WooCommerce.

Quét mã QR để đọc bài viết này để xem tiếp trên điện thoại

QR: Hiển thị sản phẩm đề xuất khi không tìm thấy sản phẩm cần tìm