Remove Hide Menu Items Admin Dashboard 520x270

Cách xoá bỏ menu trong quản trị WordPress

Sau đây là những code để bạn có thể xem và loại bỏ các menu trong admin wordpress mà bạn không mong muốn nó hiện trên đó.

Dưới đây là các menu thông dụng .

// PLUGINS THAT ADD AS DASHBOARD SUBMENU
  // IF THIS IS THE URL BELOW - THE PAGE VARIABLE IS WHAT I NEED ( SO WHATEVER COMES AFTER PAGE= )
  // http://example.com/wp-admin/index.php?page=iconize-plugin-update-notifier
  remove_submenu_page( 'index.php', 'iconize-plugin-update-notifier' );
 
  // OR FOR EXAMPLE WOOCOMMERCE DASHBOARD SUBMENU
  remove_submenu_page( 'index.php', 'wc-about' ); //WOO
  remove_submenu_page( 'index.php', 'wc-credits' ); //WOO
  remove_submenu_page( 'index.php', 'wc-translators' ); //WOO
 
  // CUSTOM POST TYPE TOP LEVELS
  remove_menu_page( 'edit.php?post_type={$POST_TYPE}' ); //LOOK FOR WHAT COMES AFTER POST TYPE IN THE URL
  remove_menu_page( 'edit.php?post_type=testimonials-widget' ); //TESTIMONIALS WIDGET
  remove_menu_page( 'edit.php?post_type=product' ); //WOOCOMMERCE
 
  // CUSTOM POST TYPE SUBMENU
   remove_submenu_page( 'edit.php?post_type={$POST_TYPE}', '{$SUBMENU_URL_VARIABLE}' ); //EXAMPLE FORMAT
   // SO IF BELOW IS THE URL
   // http://example.com/wp-admin/edit.php?post_type=testimonials-widget&page=testimonialswidget_settings
   // YOU NEED TO SEE WHATS AFTER PAGE
   remove_submenu_page( 'edit.php?post_type=testimonials-widget', 'testimonialswidget_settings' ); //TESTIMONIALS WIDGET
 
  // OTHER EXAMPLES
  remove_menu_page( 'revslider' ); // REVSLIDER
  remove_menu_page( 'woocommerce' ); // WOOCOMMERCE
  remove_menu_page( 'order-post-types-shop_order' ); // WOOCOMMERCE
  remove_menu_page( 'order-post-types-shop_coupons' ); // WOOCOMMERCE
  remove_menu_page( 'shortcodes-ultimate' ); // SHORTCODES ULTIMATE
  remove_menu_page( 'wp-admin-microblog/wp-admin-microblog.php' ); // ADMIN MICROBLOG
  remove_menu_page( 'snippets' ); //CODE SNIPPETS
  remove_menu_page( 'gf_edit_forms' ); // GRAVITY FORMS
  remove_submenu_page( 'gf_edit_forms', 'gf_settings' ); // GRAVITY FORMS
  remove_submenu_page( 'gf_edit_forms', 'gf_export' ); // GRAVITY FORMS
  remove_submenu_page( 'gf_edit_forms', 'gf_update' ); // GRAVITY FORMS
  remove_submenu_page( 'gf_edit_forms', 'gf_addons' ); // GRAVITY FORMS
  remove_submenu_page( 'gf_edit_forms', 'gf_help' ); // GRAVITY FORMS
  remove_submenu_page( 'cleverness-to-do-list', 'cleverness-to-do-list-settings' ); //Cleverness TODO

Với các menu không có trong danh sách menu thông dụng này các bạn có thể dùng code sau và bỏ vào file function.php của theme để debug ra các slug của menu cần bỏ và ứng dụng các code trên để bỏ.

add_action( 'admin_init', 'wpse_136058_remove_menu_pages' );
 
function wpse_136058_remove_menu_pages() {
   
  global $submenu, $menu, $pagenow;
  if ( current_user_can('manage_options') ) { // ONLY DO THIS FOR ADMIN
    if( $pagenow == 'index.php' ) { // PRINTS ON DASHBOARD
      echo '<pre>'; print_r( $menu ); echo '</pre>'; // TOP LEVEL MENUS
      echo '<pre>'; print_r( $submenu ); echo '</pre>'; // SUBMENUS
    }
  }
  remove_menu_page( 'log-list' ); 
  remove_menu_page( 'car-export-list' ); 
  remove_submenu_page( 'themes.php','cardealer-setup' );
}

 

Quét mã QR để đọc bài viết này để xem tiếp trên điện thoại

QR: Cách xoá bỏ menu trong quản trị WordPress