An San Pham Het Hang

Ẩn sản phẩm đã hết hàng trong phần Sản phẩm liên quan

Code này sẽ ẩn các sản phẩm “sold out” trong phần “Relate Product”, tuy nhiên nó sẽ để trống chỗ đó. Ví dụ như cài đặt là 6 sản phẩm liên quan, nếu có 1 sản phẩm hết hàng thì nó sẽ chỉ hiện 5 thôi chứ không tự thêm sản phẩm khác.

Lưu ý là nên backup trước khi áp dụng, nên chèn vào file function của child theme. Mình đã test trên theme Flatsome chạy ổn.

/**
 * Temporarily enable <a href = 'https://iconicwp.com/blog/hide-stock-products-woocommerce-catalog-pages/' class = 'wpil_internal_link' style = 'display: inline !important; width: auto !important' target = '_blank' data-wpil-post-to-id = '364' >hide out of stock</a> items. 
 *
 * @param string $template_name
 * @param string $template_path
 * @param bool $located
 * @param array $args
 */
function iconic_enable_hide_out_of_stock_items( $template_name, $template_path, $located, $args ) {
 if( $template_name !== "single-product/related.php" ) {
  return;
 }

 add_filter( 'pre_option_woocommerce_hide_out_of_stock_items', function( $option ) { return "yes"; }, 10, 1 );
}

/**
 * Temporarily disable hide out of stock items.
 *
 * @param string $template_name
 * @param string $template_path
 * @param bool $located
 * @param array $args
 */
function iconic_disable_hide_out_of_stock_items( $template_name, $template_path, $located, $args ) {
 if( $template_name !== "single-product/related.php" ) {
  return;
 }

 add_filter( 'pre_option_woocommerce_hide_out_of_stock_items', function( $option ) { return "no"; }, 10, 1 );
}

add_action( 'woocommerce_before_template_part', 'iconic_enable_hide_out_of_stock_items', 10, 4 );
add_action( 'woocommerce_after_template_part', 'iconic_disable_hide_out_of_stock_items', 10, 4 );

 

Quét mã QR để đọc bài viết này để xem tiếp trên điện thoại

QR: Ẩn sản phẩm đã hết hàng trong phần Sản phẩm liên quan